Akadálymentesített oldal
Főoldal
« vissza

AJÁNLATKÉRÉS KÖZÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁRA


AJÁNLATKÉRÉS KÖZÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁRA

Tisztelt Gazdasági Szereplők!
   
Alulírott Tóth Gábor polgármester, a Baksa Község Önkormányzata (7834 Baksa, Petőfi utca 5.), mint ajánlatkérő nevében az Önkormányzat fenntartásában levő oktatási intézmények gyermekétkeztetésének biztosítására 3 éves szolgáltatási időtartamra (2021.01.01. – 2023.12.31.), amely 2 évvel meghosszabbítható ezúton nyilvános ajánlattételre hívom fel az érdeklődő gazdasági szereplőket.
Tájékoztatom Önöket, hogy a jelen beszerzési eljárás nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá, a 111. § c) pont szerinti kivételi körbe tartozik, mert az uniós értékhatárt nem éri el.
A jelen ajánlatkérés potenciális ajánlattevők részére közvetlenül is kiküldésre kerül, azzal, hogy az ajánlattétel lehetősége nyitott minden érdeklődő, és teljesítésre képes gazdasági szereplő előtt.
Fentiek alapján felkérem a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy a gyermekétkeztetési szolgáltatás ellátására a mellékelt szerződéstervezetben meghatározottak figyelembevételével és elfogadásával a mellékelt ajánlati lap cégszerűen aláírt, kitöltött példányának benyújtásával tegyék meg.

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe:
Hivatalos név: Baksa Község Önkormányzata
Székhely: 7834 Baksa, Petőfi utca 5.
Kapcsolattartó: Tóth Gábor
7834 Baksa, Petőfi utca 5.
Tel.: 72/211-630
baksakozseg@gmail.com

2. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:
Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ajánlat szempontja alapján bírálja el az ajánlatokat.

3. Ellenszolgáltatás:
Az ellenszolgáltatás értékét az ajánlati lap szerint kell megadni.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati árnak, a szerződésben rögzített feladat ellátásához szükséges minden költséget magában kell foglalnia.

3. Ajánlati kötöttség:
Az ajánlati kötöttség időtartama: min. 30 nap
   
4. Az ajánlatban szíveskedjen feltüntetni:

A mellékelt ajánlati lap adatai és az aszerint részletezett ajánlati ár megadása szakmai ajánlatnak minősül, és annak teljes hiánya a beszerzési eljárásban nem hiánypótolható!

5. Egyéb információk
Kiegészítő tájékoztatás, információ kérhető legkésőbb 2 munkanappal az ajánlattételi határidőt megelőzően.
Ajánlatkérő tárgyalást nem tart.
Ajánlatkérő rész ajánlattételi lehetőséget nem biztosít.
Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot a tárgyi beszerzési eljárás - indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására.
Ajánlatkérő a szerződés megkötését megtagadhatja (Ptk. 6:74. § (2) bekezdés).
6. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos rendelkezések:
Ajánlattételi határidő: 2020. december 4. 13 óra 00 perc
Ajánlatok benyújtásának helye:
A járványhelyzetre tekintettel kizárólag elektronikus úton a baksakozseg@gmail.com e-mail címre.
Ajánlatkérő az ajánlat beérkezéséről válasz e-mail útján visszaigazolást küld. Amennyiben a visszaigazolást a benyújtástól számított 4 órán belül ajánlattevő nem kapja meg, kérjük ennek jelzése érdekében haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a +36304373258 telefonszámon Némethné dr. Salamon Krisztina aljegyzővel.
Az ajánlatoknak a benyújtásra nyitva álló határidőben be kell érkezniük.

7. Tájékoztatás az eljárás eredményéről:
Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről az ajánlati kötöttség idején belül faxon, vagy elektronikus úton írásban tájékoztatja.
A nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége az eredményről szóló értesítés kiküldését követően 30 napra meghosszabbodik.
   
8. Szerződéskötés: Szerződéskötésre az eljárás eredményéről küldött tájékoztatás kiküldését követő 30 napon belül kerül sor.
   
   
   
Baksa, 2020. november 20.
   
   
Tisztelettel:
   
                                                                         Baksa Község Önkormányzata nevében
Tóth Gábor polgármester s.k.


További részletek: http://www.baksa.hu/dokumentumtar Hirdetmények cím alatt, valamint

http://www.baksa.hu/telepules_kepek/dokumentumtar/AJ%C3%81NLATK%C3%89R%C3%89S.pdf


« vissza

Baksa Község Önkormányzata
7834 Baksa, Petőfi u. 5.
Tel.: 72/211-630
baksakozseg@gmail.com
Magyar Falu Program
A honlap fejlesztője és tárhelyszolgáltatója:
EUNet 2000 Nonprofit Kft.
7632 Pécs, Megyeri út 72.
Telefon: 72/525-688
ugyintezes@eunet2000.hu